Ημερομηνία Κατάθεσης: 26 Μαρτίου 2012
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26 Μαρτίου 2012
Ημερομηνία Απάντησης: 8 Μαϊου 2012

Αριθμός Ερώτησης: E-003225/2012
Διαδικασία: Γραπτή ερώτηση
Αρμοδιότητα: Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική κ. ΧανΣυντάκτης: Γιώργος Παπαστάμκος


Ερώτηση:

Με το άρθρο 21 της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2011)0615), η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γενικές διατάξεις σχετικά με την αποστολή και τους σκοπούς της πολιτικής για τη συνοχή, προβλέπεται για πρώτη φορά η εξάρτηση της συνέχισης καταβολής των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων από την τήρηση των μακροοικονομικών όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η εν λόγω ρύθμιση της αιρεσιμότητας από μακροοικονομικούς όρους εισάγει ένα σύστημα ποινών σε βάρος των περιφερειών για λάθη και παραλείψεις των αρμόδιων αρχών σε κεντρικό επίπεδο διακυβέρνησης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί ότι είναι θεμιτό η μη τήρηση των μακροοικονομικών υποχρεώσεων να έχει επιπτώσεις στην εκταμίευση των πόρων συνοχής, δεδομένου ότι σε μια χώρα που υφίσταται ήδη τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης τέτοιου είδους κυρώσεις τροφοδοτούν περαιτέρω τον φαύλο κύκλο της ύφεσης; Επιπροσθέτως, δεν θεωρεί ότι οι αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση μη τήρησης των τεθειμένων μακροοικονομικών όρων, αποτελούν επαρκές μέτρο για το σκοπό αυτό; Ποιά είναι η σκοπιμότητα της εισαγωγής επιπρόσθετων οικονομικών κυρώσεων και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στις χώρες της συνοχής;


Απάντηση :

Η δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ των ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΠΣ) και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο των ταμείων του ΚΠΣ ερείζεται σε υγιείς οικονομικές πολιτικές. Συνεπάγεται επίσης ότι τα ταμεία του ΚΠΣ θα έχουν τη δυνατότητα, εάν χρειαστεί, να επαναπροσανατολιστούν για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα μιας χώρας.

Ο μηχανισμός που προτείνεται βασίζεται στην ενισχυμένη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, όταν προκύπτουν συγκεκριμένα οικονομικά προβλήματα. Είναι ισορροπημένος και έχει σταδιακό χαρακτήρα. Θα δώσει αρκετό χρόνο στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις απαραίτητες αλλαγές που συνδέονται άμεσα με τους τομείς παρέμβασης της πολιτικής συνοχής και δεν θα υπάρξουν δημοσιονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση συνεργασίας και κατάλληλης δράσης από αυτά.

Σκοπός του είναι να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των κρατών μελών σε μια διεξοδική εξέταση στρατηγικών και προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσουν τα σημεία συμφόρησης και να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές. Εάν πρέπει να γίνουν αναστολές, αυτές θα είναι αναλογικές και θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος.

Οι χώρες που διέρχονται οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες λαμβάνουν βοήθεια, μπορούν επίσης να ζητούν αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ (κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες δηλ. έως 95%), η οποία θα επιτρέψει επίσης την ταχεία υλοποίηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.